Privacy verklaring Diergeneeskundig Centrum West Dronten

Uw persoonsgegevens en privacy in onze dierenartsenpraktijk

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Deze wet is op 25 mei 2018 in werking getreden. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

In onze dierenartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om uw huisdier medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Contactgegevens Diergeneeskundig Centrum West

We kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken

 • Naam, adres en geboortedatum van cliënten en personeel
 • Telefoonnummer(s) en e-mailadres van cliënten en personeel
 • Burgerservicenummer (BSN) en kopie identiteitsbewijs van personeel op grond van wettelijke verplichting.
 • Naam, diersoort, ras, geslacht, kleur, gewicht, geboortedatum, chipnummer, paspoortnummer, diernummer, polisnummer, vaccinatie status, foto, bijzondere lichamelijke kenmerken van patiënten

Bovenstaande persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor identificatie van u en uw huisdieren, documentatie van ons handelen en communicatie met u. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken, maar dan kunnen we u mogelijk niet (volledig) helpen. Met het afgeven van de bovenstaande gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming om ze te verwerken en bewaren met inachtneming van onze plichten en uw rechten.

De plichten van de dierenartsenpraktijk

Diergeneeskundig Centrum West is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening aan uw (huis)dier
  • voor doelmatig beheer en beleid
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
  • communicatie en verzenden van informatie over onze producten, diensten en diergeneeskundige informatie.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Alle medewerkers binnen Diergeneeskundig Centrum West hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na de bewaartermijn zullen de gegevens worden vernietigd.

Voor behandelgegevens van uw dier(en) is deze bewaartermijn in principe 7 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Voor personeel geldt een bewaarplicht voor loonbelastingverklaringen en kopie paspoort tot 5 jaar na einde van het dienstverband.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad) aan u of aan een door u genoemde organisatie.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens van uw (huis)dier te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (t.a.v. uw (huis)dier) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan Diergeneeskundig Centrum West.

Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). We zullen u vragen zich te identificeren, om zeker te zijn dat het verzoek door u is gedaan.

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal zeven jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het aanvraagformulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Diergeneeskundig Centrum West is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Diergeneeskundig Centrum West hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de medewerker van de praktijk voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld een specialist). Daarnaast maakt onze praktijk gebruik van de volgende externe dienstverleners welke voor de dienstverlening gebruik maken van deze gegevens: Idexx, UVDL, VMDC, van Haeringen, VdQd. Met alle betrokken partijen hebben we, indien van toepassing, een verwerkers overeenkomst gesloten, wat inhoudt dat ook zij verklaren volgens de nieuwe AVG-richtlijnen te werken.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe dierenarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe dierenarts op de hoogte is van de medische geschiedenis van uw (huis)dier. De medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude dierenarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe dierenarts. De oude dierenarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat u uw oude dierenarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe dierenarts.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw persoonsgegevens of het medisch dossier van uw (huis)dier? Dan gaat uw dierenarts hierover graag met u in gesprek. Diergeneeskundig Centrum West neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@diergeneeskundigcentrumwest.nl. Diergeneeskundig Centrum West wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Check daarom regelmatig deze verklaring voor een update van ons privacy beleid.

Neem contact met ons op